Click/tap here for the CHOMON HOUSE HOME PAGE
This is the Jodo Shinshu Creed, in Japanese
Click/tap here for JUSEIGE
Click/tap here for TAKING REFUGE
Click/tap here for SAMBUTSUGE
Click/tap here for EKO
Click/tap here for SHOSHINGE page
The Amida Buddha Service pages @ chomonhouse.org are formated to behave as 'a site within a site', or a sub-site. If you are interested in the subject material on the Amida Buddha Service pages ... you might also be interested in the content found at Pure Land Notes. Go there by clicking/taping on the PLN HOME PAGE button, left.

 
Jodo Shinshu no seikatsu shinjo
Jodo Shinshu Creed

1
MIHOTOKE NO CHIKAI O SHINJI
TOTOI MINA O TONAETSUTSU,
TSUYOKU AKARUKU IKINUKIMASU.

2
MIHOTOKE NO HIKARI O AOGI
TSUNENI WAGAMI O KAERIMITE,
KANSHA NO UCHI NI HAGEMIMASU.

3
MIHOTOKE NO OSHIE NI SHITAGAI
TADASHII MICHI O KIKIWAKETE,
MAKOTO NO MINORI O HIROMEMASU.

4
MIHOTOKE NO MEGUMI O YOROKOBI,
TAGAI NI UYAMAI TASUKEAI,
SHAKAI NO TAMENI TSUKUSHIMASU.


info@chomonhouse.org
The International Association of Buddhist Culture, Kyoto, Japan supports the Shin Buddhist Fellowship UK. Chomon House, 6 Southcliff Road, Southampton SO14 6FH


x